privace wetgevingPrivacyverklaring De Effectieve Financial B.V.

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

De Effectieve Financial B.V. tevens handelend onder de naam EigenWijs Functioneren KvK 609 55 848

Waterkers 56, 2804 PL – 085 3037 497 – info@deeffectievefinancial.nl

 

De contactfunctionaris voor de gegevens bescherming is Erik Boon, Trapveld 21, 2632 AC Nootdorp – 06 364 988 40 – erik@deeffectievefinancial.nl

 

De Effectieve Financial B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

De Effectieve Financial B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP-adres

 

Doeleinden

De Effectieve Financial B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening in de vorm van training, coaching en consultancy;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website, en dit alleen met aparte toestemming van uzelf (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

 

 

 

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat De Effectieve Financial B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan De Effectieve Financial B.V. persoonsgegevens uitwisselen. De Effectieve Financial B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze boekhoudsystemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.  Bij al deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Effectieve Financial B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Effectieve Financial B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De Effectieve Financial B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De Effectieve Financial B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft De Effectieve Financial B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen: uw gegevens worden bewaard op een eigen server welke niet toegankelijk is voor derden, anders dan de medewerkers van De Effectieve Financial B.V. die toegang hebben middels minimaal één sterk password. De eigen server is beveiligd op een locatie waar alleen de contactfunctionaris toegang toe heeft.

 

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om De Effectieve Financial B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u De Effectieve Financial B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

De Effectieve Financial B.V.

Waterkers 56, 2804 PL Gouda, 085 – 3037 497 – info@deeffectievefinancial.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Effectieve Financial B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.

 

De Effectieve Financial B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.